Stadgar

§ 1    Inledning

Stiftelsen grundades november 2009 på initiativ av medicine doktor Karin Sparring Björkstén och professor Bengt Björkstén, Stockholm.

§2     Ändamål

Stiftelsens ändamål är att lämna bidrag för undervisning, utbildning eller arbete samt utdela stipendier i syfte att – ur ett liberalt och individuellt perspektiv – befrämja mänskliga rättigheter – samt att stödja arbetet mot antisemitism och annan rasism.

§ 2    Styrelse

Stiftelsens tillgångar skall förvaltas av en styrelse bestående av minst tre och högst fem

ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande. Styrelsens säte är Stockholm.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst en gång årligen och då två

eller flera ledamöter begär att sammanträde skall hållas.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras

Ledamöter utses av Bengt Björkstén och Karin Sparring Björkstén så länge en av dem lever och så önskar. Därefter utser styrelsen  ledamöter. Mandatperioden skall normalt vara två år, med möjlighet till förlängt förordnande

§ 3    Utgivande av bidrag

Till främjande av ändamålet skall i första hand avkastningen användas. Styrelsen äger dock, om en kontinuitet i bidragsgivningen eller andra skäl så kräver,  använda kapitalet.

En ansökan skall vara skriftlig. Styrelsen fastställer villkor för utlysning av medel samt för utbetalning och redovisning av beslutade bidrag

.

§  4   Firmateckning

Stiftelsens firma – Björkstén – Sparrings stiftelse för mänskliga rättigheter – tecknas förutom av styrelsen av ordföranden och en ledamot.

§  5   Räkenskapsår

Stiftelsens verksamhetsår skall sammanfalla med kalenderår.

§  6    Revision

Stiftelsens räkenskaper skall årligen granskas enligt gällande lag för stiftelser.

§ 9    Stadgeändring

Styrelsen kan enhälligt besluta av särskilda omständigheter betingad mindre jämkning av dessa stadgar, men inte jämkning av sådan innebörd att syftet med stiftelsen därigenom rubbas. 

Annonser

Kommentarer inaktiverade.